Villa Kreta Nederlands English Luxe villa te huur op Kreta

Algemene voorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Villa Kreta
(versie december 2021)

Algemeen
Om misverstanden zoveel mogelijk te voorkomen hanteren wij een aantal algemene voorwaarden die niet alleen van toepassing zijn op al onze huurovereenkomsten maar ook op het daaraan voorafgaande boekingstraject. Wijziging in de overeenkomsten en afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen als die schriftelijk met ons zijn overeengekomen.

Met wie doet u zaken
U sluit via Villa Kreta een huurovereenkomst met de eigenaar van de desbetreffende accommodatie als verhuurder. Villa Kreta treedt op als gevolmachtigde voor deze verhuurder bij het sluiten van de overeenkomst. Vandaar dat wij in deze voorwaarden namens verhuurder over “wij” spreken.

Wat gaat u huren
U gaat een accommodatie huren die wij op de website www.villakreta.nl hebben aangeboden. De informatie op deze website en ander informatiemateriaal is zorgvuldig en naar beste vermogen samengesteld. De beschrijvingen van de accommodaties, van de omgeving en de foto’s geven u een goede indruk van de situatie ter plaatse. Wij hebben de accommodatie persoonlijk bezocht. Daar waar gesproken wordt over afmetingen en afstanden dient u te beseffen dat daar in alle redelijkheid geringe afwijkingen in kunnen voorkomen. Ook kunnen er na samenstelling van de informatie nog wijzigingen hebben plaats gevonden. Wij zullen ons uiterste best doen u daarover goed en tijdig te informeren. U bent echter zelf verantwoordelijk voor de keuze die u naar aanleiding van de informatie op www.villakreta.nl heeft gemaakt.

Prijzen
Alle prijzen zijn vermeld in euro’s. De huurprijzen zijn inclusief gebruik van water, elektriciteit en linnengoed. Airconditioning en schoonmaak is inclusief, tenzij anders aangegeven. Bij alle reserveringen hanteren wij € 25,- reserveringskosten. Bij de accommodatie wordt een borgsom gevraagd. De borgsom wordt uiterlijk vier weken na afloop van uw vakantie weer op uw rekening overgemaakt. Eventuele schade wordt, overeenkomstig de aansprakelijkheidsbepaling hieronder, met deze borgsom verrekend.

Hoe komt een reservering tot stand
Een reservering is voorlopig tot stand gekomen op het moment dat u aan Villa Kreta mondeling, schriftelijk, dan wel via e-mail opdracht heeft gegeven een reservering voor u te maken en de ontvangst daarvan door ons is bevestigd. Wij hebben voor het opstellen van de huurovereenkomst naam- en adresgegevens, telefoonnummer en geboortedatum nodig van de hoofdhuurder, evenals de personalia en geboortedata van alle reisgenoten. Wij sturen u per omgaande een factuur, een huurcontract in tweevoud en de algemene huurvoorwaarden. U stuurt een exemplaar van het huurcontract ondertekend naar Villa Kreta terug en u maakt de aanbetaling van 30% naar ons over. Dit bedrag dient binnen 8 dagen op onze rekening te staan. Uw reservering is hierna definitief.

Reisinformatie
Uiterlijk 1 week voor vertrek, ontvangt u van ons gedetailleerde informatie per post, zoals: routebeschrijving naar de gehuurde accommodatie, informatie over het beheer, de sleutel, huisregels en tips voor de omgeving. Van uw kant ontvangen wij graag zodra die bekend zijn uw vluchtgegevens: t.w. reisdata, vluchtnummers en de verwachte aankomst- c.q. vertrektijd vanaf Heraklion. Deze gegevens melden wij aan de lokale beheerder.

Betalingsvoorwaarden
Bij reservering dient de aanbetaling van 30% binnen 8 dagen op onze rekening te staan.
Het resterende bedrag (70%) dient uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de overeengekomen huurperiode op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Als u op dat tijdstip nog niet heeft betaald, dan beschouwen wij dat als een annulering van de boeking door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden hieronder van toepassing. Wij hebben dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning aan andere gegadigden voor verhuur aan te bieden.
Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient u direct de volledige huurprijs te voldoen.

Annuleringsvoorwaarden

 Annulering door de huurder
Elke annulering moet schriftelijk aan ons worden gemeld. Wij zullen u in dat geval onderstaande annuleringskosten doorberekenen:
•  annulering tot en met 56 dagen voor aanvang van de huurperiode: 30%
•  annulering van 56 tot 28 dagen voor aanvang van de huurperiode: 50%
•  annulering op of binnen 28 dagen voor aanvang van de huurperiode: 100%

De datum van het poststempel of de datum van de e-mail is bepalend in deze. De percentages worden berekend over de totale factuur exclusief de borgsom.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de accommodatie of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen restitutie van betalingen plaats vinden.

Annulering door verhuurder
Indien wij van onze kant door overmacht een huurovereenkomst moeten annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal er restitutie van (aan)betalingen plaatsvinden. Bovendien zullen wij in dat laatste geval ons uiterste best doen om de huurder een vervangende accommodatie aan te bieden. Als u deze vervangende vakantiewoning accepteert zal de voor deze accommodatie geldende huurprijs aan u worden berekend.
Onder overmacht verstaan wij alle omstandigheden die de nakoming van de huurovereenkomst verhinderen en die niet aan ons te wijten zijn.

Verzekeringen
Wij raden u aan een goede annulering- en reisverzekering af te sluiten. Als u een annuleringsverzekering voor uw tickets afsluit kunt u de accommodatie ook laten meeverzekeren.

Huisregels
Het is, afgezien van de overige huisregels die u in de  accommodatie aantreft, nergens toegestaan om

• (huis-) dieren toe te laten tot de accommodatie
• een barbecue te gebruiken in of in de nabijheid van de accommodatie
• open vuur te maken

tenzij u daartoe van tevoren onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gekregen.
( zie ook: aansprakelijkheid van de huurder)

Aansprakelijkheid van de huurder
U bent verplicht de door u gehuurde accommodatie – kort gezegd – als een “goed huisvader” te bewonen en de aldaar aanwezige instructies over het gebruik van installaties en apparatuur stipt op te volgen. Mocht er tijdens uw verblijf schade ontstaan die aan u te wijten is, of aan een van uw reisgenoten, dan bent u daarvoor aansprakelijk. Voor zover de borgsom niet volstaat om het bedrag van de schade te vergoeden kunt u daarvoor door ons worden aangesproken.

N.B. Wanneer u bij aankomst in de door u gehuurde accommodatie constateert dat er zaken kapot zijn, meldt u dit dan direct aan de lokale beheerder. Mochten er zaken kapot gaan tijdens uw verblijf, meldt u dit dan ook direct. Dit is van belang om vast te stellen of, en in hoeverre u voor de schade aansprakelijk bent.

Aansprakelijkheid van de verhuurder
Wij zullen van onze kant onze verplichting als verhuurder zo goed mogelijk nakomen, Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor:
• een verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, als dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten onze wil.
• ongemakken en schade door onderbreking van water of elektriciteit veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, lokale overheden, enz.
• verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig.
• kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de accommodatie tengevolge van vertraging.

Klachtenprocedure
Wanneer u klachten heeft over de door u gehuurde accommodatie zullen wij – als dat in ons vermogen ligt en voor zover de klachten redelijk zijn – er alles aan doen om deze weg te nemen. Dat kunnen wij echter alleen maar doen als u ons daarvan direct op de hoogte stelt. U kunt daarvoor terecht bij de lokale beheerder. U kunt kleine problemen ( een lekkende kraan, een kapotte lamp, of een klacht rondom de schoonmaak) direct en ter plaatse met de beheerder oplossen.
Komt u er met de beheerder niet uit, meldt u ons dan zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail wat het probleem is en hoe wij u kunnen bereiken. Via onze contacten ter plaatse stellen wij dan alles in het werk om u tevreden te stellen en ervoor te zorgen dat u een prettige vakantie heeft.
Een klacht kunt u ons ook achteraf schriftelijk doen toekomen, maar op dat moment is uw vakantie al voorbij. De beste manier voor u en voor ons is ter plekke snel reageren.
De benodigde telefoonnummers en adressen treft u aan in de reisinformatie.

Geschillen
Voor zover dwingende regels van internationaal recht niet anders bepalen is op alle offertes en overeenkomsten Nederlands recht van toepassing en worden geschillen door de Nederlandse rechter beslecht.

Privacy
Villa Kreta respecteert uw privacy. De persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft blijven strikt vertrouwelijk en worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt. Wij stellen uw gegevens niet beschikbaar aan derden, behalve om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening. Wij zullen in dat verband uw naam en uw vluchtgegevens doorgeven aan de lokale beheerder.

Webdesign